Zápisy ze zasedání

 

Zápis z 29. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 8. 2. 2018

 

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha

 

1. Představení nového člena Školské rady (ŠR)

    Byl představen nový členové ŠR za zřizovatele Petr Mácha

 

2. Projednání stavu projektu školského hřiště

    Zastupitelé zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště.

    Školská rada doporučuje zjednodušení celkové koncepce:

    - Uprostřed oválu jen jedno větší hřiště

    - Zastíněné místo pro odpočinek

    - V první etapě řešit jen samotné hřiště a ovál tak, aby bylo hřiště co nejdříve realizováno.

    - Až v následných etapách řešit případné herní prvky a sociální zařízení

 

3. Diskuze a zhodnocení činnosti ředitele školy s ohledem na končící funkčního období a možnosti vyhlášení    

    konkurzu na ředitele školy.

    Školská rada vzala na vědomí žádost zaměstnanců školy o nevyhlášení konkurzu.

    Školská rada vzala na vědomí výsledky analýzy prospěchu krmelínských žáků a brušperských žáků v ZŠ

    Brušperk viz příloha.

 

4. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

    a) Zvážit vytvoření parkovacích míst pro rodiče přijíždějící pro žáky do školní družiny.

    b) Školská rada po diskuzi doporučuje zpracování řádné analýzy silných a slabých stránek školy.

    c) Školská rada bez zpracování analýzy a koncepce rozvoje školy nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele

        škole

        Poznámka: s doporučením b) a c) nesouhlasí člen ŠR Ing. Petr Jakubek

 

5. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

    a) ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a     

        příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé obce

        - Vyjádření zřizovatele: V současnosti z důvodů závazků k O2 nelze

    b) doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu rekonstrukce

        - Vyjádření zřizovatele: Posouzení proběhlo, s výsledky bude ŠR seznámena na příštím zasedání

     c) doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu 2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok

         2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

         - Vyjádření zřizovatele: Peníze na druhý panel se našly v jiné části rozpočtu.

     d) ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

            - Vyjádření zřizovatele: Došlo k výměně za Petra Máchu

 

 

 

 

 

Zápis z 28. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 17. 10. 2017

 

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Mgr. Dušan Ignačík

 

1. Představení nových členů Školské rady (ŠR)

    Byli představeni noví členové ŠR: za pedagogické pracovníky školy Mgr. Elizabeth   

    Dostálová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Ing. Libor Juřica

2. Volba předsedy Školské rady

    Dle § 167, odst. 9, písm. f) ukončil své členství ve funkci předsedy ŠR k 30. 6. 2017            

    Mgr. Rostislav Galia. Školská rada zvolila veřejným hlasováním novým předsedou ŠR

    Ing. Jaroslava Tyšera

3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017

    ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.

4. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018

    ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018.

5. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

    ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních

    služeb pro obec a příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé     

    obce, doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu

    rekonstrukce, doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu    

    2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok 2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

    ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

 

 

 

Zápis 27. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Krmelín

konaného dne 20. 6. 2017

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Petr Jakubek,

                  Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1. Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP  (dle Opatření MŠMT, kterým se mění RVP pro ZV v oblasti plavání) pro školní rok 2017/2018

2. Informace za uplynulý školní rok 2016/2017

ŠR se seznámila s Hodnocením školního roku 2016/2017, zpracovaným ředitelem školy.

3. Doporučení ŠR zřizovateli školy

ŠR doporučuje zřizovateli školy urychlit proces přípravy investičního záměru na vybudování školního hřiště.

 

Mgr. Rostislav Galia

Ing. Jaroslav Tyšer

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Mgr. Dušan Ignačík

 

 

Zápis z 26. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 17. 1. 2017

 

Přítomni: Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Petr Jakubek, Mgr. Dušan Ignačík

 

Průběh jednání:

1. Představení nového člena ŠR.

ŠR byl představen její nový člen Ing. Petr Jakubek, zástupce byl jmenován zřizovatelem školy.

2. Informace o vývoji výstavby školního hřiště

ŠR byla informována ředitelem školy o současném stavu a dalším vývoji výstavby školního hřiště.

3.  Náměty rodičů:

ŠR byl předložen návrh o zavedení školních svačinek, ředitel školy tento návrh projedná s vedoucí školní jídelny, do konce února členové ŠR obdrží podklady k tomuto návrhu.

4.  Prohlídka školní jídelny

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dušan Ignačík

 

 

 

Zápis z 25. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 11. 10. 2016

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017.

3.  ŠR doporučuje zřizovateli školy projednat s TJ Sokol Krmelín investice do vnitřního vybavení sportovní haly, nářadí a náčiní na základě seznamu dodaném ředitelem školy. Dále doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a příspěvkové organizace.

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

 

Zápis z 24. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 14. 6. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1.      Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., pro školní rok 2016/2017.

2.      Informace k novému školnímu roku 2016/2017

Ředitel školy informoval ŠR o nabídce volnočasových aktivit (SVČ Ostrava) a případném otevření pobočky ZUŠ Brušperk (informace rodiče obdrží do konce června 2016 emailem), o konání lyžařského kurzu v termínu 23. - 27. 1. 2017 v odpoledních hodinách. Ředitel školy připravil výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace víceúčelového sportoviště u školy, vítěz zpracoval studii, se kterou bylo seznámeno zastupitelstvo obce.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

 

Zápis z 23. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 12. 4. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období leden – červen 2016

Ředitel školy seznámil ŠR s akcemi školy za 1. čtvrtletí 2016 a plánovanými akcemi ve 2. čtvrtletí 2016 (viz web školy – aktuální týdenní plány školy). Pro školní rok 2016/2017 bude Matematický klokan realizován ve  2. – 5. ročníku.

 

2.      Zpráva ČŠI

ŠR projednala Protokol o kontrole České školní inspekce ze dne 2. 2. 2016, předmětem kontroly bylo stanovení místa a doby zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání a kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. U obou kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

 

3.      Unie rodičů

ŠR doporučuje výboru Unie rodičů uvést statut UR do souladu s platnou legislativou.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

 

Zápis z 22. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 18. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel 

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období listopad 2015 – leden 2016 

V listopadu 2015 se zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníku zúčastnili dotazníkového šetření Analýza spokojenosti, s výsledky byli seznámeni zaměstnanci i zákonní zástupci. Z výsledků je zřejmé, že 80 – 90 % respondentů je spokojeno se zkoumanými oblastmi.

V listopadu 2015 byl ve škole ke zlepšení bezpečnosti žáků namontován kamerový systém.

V lednu 2016 proběhla pro zákonné zástupce žáků 1 . – 3. ročníku ZŠ a budoucích žáků 1. ročníku tj. MŠ, přednáška Matematika podle Hejného (RNDr. R. Zemanová), které se zúčastnilo 33 zákonných zástupců napříč těmito čtyřmi ročníky.

 

2.      Sběr papíru za rok 2014 a 2015

Rok 2014: Příjmy 42 410,- Výdaje 42 549,-  (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Rok 2015: Příjmy 39 932,- Výdaje 46 502,- (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Na webových stránkách školy v sekci Projekty je tabulka s průběžnými výsledky sběru papíru, v aktualitách bude zveřejněna podrobná tabulka s údaji za rok 2015.

 

3.      Náměty rodičů

Škola v přírodě

3 možnosti : a) zákonný zástupce uhradí v plné výši

                       b) provozní náklady uhradí zřizovatel

                       c) ZŠ požádá o grant Fond životního prostředí (žádost se podává na podzim běžného roku)

V září 2016 obdrží zákonní zástupci dotazník k zájmu o účasti jejich dětí ve Škole v přírodě. 

 

Sběr elektroodpadu

Ve škole jsou řadu let 2 červené popelnice na sběr elektroodpadu, které jsou pravidelně spolu s použitými bateriemi odváženy firmou v rámci projektu Recyklohraní.

 

 

Sběr víček z PET lahví.

V budově Obecního úřadu je možno tyto víčka odkládat.

 

Sběr použitých jedlých olejů

Zákonní zástupci mají možnost odevzdávat použitý jedlý olej v rámci dnů Za starý papír novou knihu, viz aktuality na webu školy.

 

Činnost ZUŠ Brušperk v prostorách ZŠ

Problematiku řešil ředitel školy s ředitelem ZUŠ v prosinci 2015, rozhodnutí lze učinit nejdříve v červnu 2016 po vyhodnocení všech přihlášek do ZUŠ pro školní rok 2016/2017. Podmínkou je minimálně 5 žáku stejného hudebního oboru z důvodů naplnění úvazku učitelky ZUŠ.

 

Preventivní programy                                                                                                          

 Problematiku prevence sociálně patologických jevů řeší školní Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016, v případě potřeby zařazuje škola další programy dle potřeby.

 

Sportovní hřiště školy                                                                                                                                

Ředitel školy doposud neobdržel podklady k obecnímu rozpočtu pro rok 2016. Po obdržení zadá ve výběrovém řízení vyhotovení projektové dokumentace.

 

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 
 
 

Zápis z 21. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 13. 10. 2015

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven : Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2.      Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

Zápis z  20. zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 15. 9. 2015

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven: Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Představení členů Školské rady (dále jen ŠR)

Byli představeni noví členové ŠR: za zřizovatele Pavel Holík, Zdeněk Šindel, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer.

2.      Volba předsedy ŠR

Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Rostislav Galia.

3.      Schválení Jednacího řádu ŠR

ŠR schválila Jednací řád ŠR.

4.      Schválení Školního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Školní řád pro školní rok 2015/2016.

5.      Schválení Klasifikačního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016.

6.      Schválení Vnitřního řádu školní družiny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád školní družiny pro školní rok 2015/2016.

7.      Schválení Vnitřního řádu školní jídelny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer