Těšíme se do školy

 

Na podzim (říjen – prosinec) 2007 se Mgr. Romana Tylečková zúčastnila lektorského kurzu projektu Nanečisto. Kurz byl v rozsahu 56 hodin, tj. 4x2 dny (i o víkendech).

Projekt Nanečisto vznikl jako projekt prevence sociálně patologických jevů v oblasti, která se ukazovala jako nejméně zvládnutá, a to v zapojení rodičů do preventivních aktivit, potažmo do spolupráce se školou jako takové. Hlavním cílem projektu od jeho počátku tedy bylo navázání komunikace s rodiči a rozvíjení takových vzájemných vztahů, které by podněcovaly aktivitu rodičů po celou dobu školní docházky.

Prostředkem k realizaci cílů projektu je tzv. přípravka, která dětem a rodičům umožňuje docházet do školy ještě před nástupem do I. třídy. V rámci jednotlivých setkání navštěvují svou budoucí školní třídu se svými budoucími spolužáky a pracuje s nimi jejich budoucí tř. učitel.

 

Tento projekt byl po vzájemné dohodě s rodiči po šesti letech zkrácen, upraven a dostal nový název

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY.

V dubnu roku 2016 se uskutečnila setkání 17 nastávajících prvňáčků a jejich rodičů s budoucí třídní učitelkou. Tři dubnová odpoledne si děti a rodiče zpříjemnili zajímavými a zábavnými aktivitami, hrami a činnostmi, které rozvíjely různé oblasti a schopnosti jejich osobností. Aktivity sloužily zejména k seznámení dětí mezi sebou a paní učitelkou, k odstranění studu a k rozvoji komunikačních dovedností. Účastníky aktivit se stali i rodiče, kteří svým dětem ochotně pomáhali, nebo se dokonce přímo do aktivit zapojili.

Budoucí prvňáčci se do školy velice těší a ze setkání si odnesli mnoho pěkných zážitků a zkušeností.

Elizabeth Dostálová

V měsíci únoru proběhla 3 setkání s 10 dětmi a jejich rodiči, a to vždy v odpoledních hodinách.

Při jednotliváých setkáních pracovaly děti pod vedením lektora za přítomnosti, či přímé účasti rodičů.

Obsahem byly činnosti, které podporují pozitivní klima ve skupině dětí a současně ukazují rodičům konkrétní způsoby práce s dětmi doma. Důraz byl kladen na maximální zapojení rodičů.

Budoucí tř. učitelka se věnovala tématům, která odrážejí jednotlivé složky školní připravenosti ( matematické představy, grafomotorika, řeč, fonematický sluch, paměť, ...).

Dětem i rodičům se obsah všech setkání velice líbil. Do školy se už těší.

 

Mgr. Romana Tylečková

 

Fotogalerie: Těšíme se do školy

Tato fotogalerie je prázdná.